Lập quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045

0
110

Nhiệm vụ lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021 – 2030 và những năm tiếp theo.

Lập quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2045 HN
Toàn cảnh TP. Hà Nội. Ảnh: Công Hùng.

Quy hoạch TP. Hà Nội được triển khai thực hiện theo phương pháp tích hợp, đa ngành, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trong định hướng phát triển và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, phát huy được tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, lĩnh vực, các quận, huyện, thị xã nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, quy hoạch phải thể hiện các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch cấp vùng; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, triển khai lập quy hoạch Thành phố theo đúng quy định; tham mưu cho UBND Thành phố xem xét, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.