Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn về 30% từ năm 2022

0
264
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 22/2019/TT-NHN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ 01/01/2020.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn về 30% từ năm 2022 vay kdbds 1574398497


Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn được giữ nguyên 40% đến hết tháng 9/2020

Theo đó, NHNN đã đưa ra lộ tình giảm dần tỷ lệ vay tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn.

Cụ thể, từ 1/1/2020 – 30/9/2020 tỷ lệ này là 40%; 1/10/2020 – 30/9/2020 là 37%; 1/10/2021 – 30/9/2022 là 34% và kể từ 1/10/2022 sẽ giảm xuống còn 30%.

Bên cạnh việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản còn tăng từ 150%-200%.

Các khoản phải đòi được đảm bảo toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau sẽ có hệ số rủi ro 50%.

Đối với các khoản phải đòi khác như đối với cá nhân phục vụ đời sống mà tổng số tiền thỏa thuận cho vay/mức cho vay tại các hợp đồng tín dụng của khách hàng đó từ 4 tỷ đồng trở lên (sau khi trừ đi khoản phải đòi của khách hàng đó đã áp dụng hệ số rủi ro 50%) sẽ bị áp hệ số rủi ro 120%, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và sau đó sẽ nâng lên 150% kể từ ngày 1/1/2021.

Như vậy, một trong những điểm quy định của chính sách tiền tệ được chờ đợi trong năm nay đã chính thức chốt lại.