Dự thảo thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

0
490
Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

dự thảo thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  Dự thảo thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sogiaodichckvn 1569430110

Theo dự thảo, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Stock Exchange, Tên viết tắt: VNX. Trụ sở chính: Hà Nội. Các công ty do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: a) Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; b) Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ chính là xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; giám sát thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; giám sát Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ.

Vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đến năm 2023 là 3.000 tỷ đồng, trong đó: Vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2023 là 2.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đến năm 2023 là 1.000 tỷ đồng.