Quảng Bình rà soát toàn bộ dự án nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng từ năm 2016

0
437
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật vừa có ý kiến chỉ đạo các sở,ngành rà soát toàn bộ các dự án nhà ở thương mại, cho thuê đất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng,… trên địa bàn tỉnh và báo cáo lại trước ngày 01/12/2019.

Quảng Bình rà soát toàn bộ dự án nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng từ năm 2016 tinh quang binh 1571415573

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát lại toàn bộ đối với các dự án cho thuê đất kinh doanh, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật (từ đầu năm 2016 đến nay), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/12/2019. Ngoài ra tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư thuê đất thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết và tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm.

Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu UBND tỉnh kiên quyết thu hồi đất các dự án chậm tiến độ do lỗi của nhà đầu tư để chấn chỉnh ngay tình trạng giao quyền sử dụng đất nhưng để thời gian kéo dài, không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên đất đai; tham mưu xử lý nghiêm các dự án đầu tư sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát lại việc thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới, phát triển quỹ đất khu dân cư, đặc biệt việc thực hiện đấu giá, đấu thầu, định giá đất của dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật (từ đầu năm 2016 đến nay), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/12/2019. Việc xây dựng nhà ở đối với các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị mới phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giao chủ đầu tư các dự án phát triển quỹ đất đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát lại việc thực hiện các dự án có sử dụng đất lúa, nhất là diện tích 2 vụ lúa có năng suất cao chuyển sang đất ở, đất phi nông nghiệp phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Chính phủ về sử dụng đất trồng lúa và không vượt chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.