Hà Nội: Yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết

0
41

Hà Nội: Yêu cầu tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết http://reatimes.vnhttp://dothi.reatimes.vn/ha-noi-yeu-cau-tam-dong-cua-cac-co-so-kinh-doanh-dich-vu-khong-can-thiet-20200325162338915.html