Hà Nội lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng”Hà Nội lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng

HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng


Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn.Theo đó, HĐND Thành phố sẽ giám sát công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2008 – 2019, dự kiến giám sát đối với UBND Thành phố, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND các huyện, thị xã.

Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch xây dựng nông thôn, bao gồm: công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng nông thôn của thành phố.